กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายษณกร เสนาะเสียง
ศึกษานิเทศก์ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลสารสนเทศและการสื่อสาร
นายวัลลภ บัวเกตุ
เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
สารสนเทศและการสื่อสาร

086-9489598
ติดต่อเรา