กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางภัทรานิษฐ์ อักษรพิบูลย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เบอร์โทร : 062-1656249
นางสาวนงลักษณ์ ทองบางหรง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร : 081-3261091
นางอรพินท์ คงทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เบอร์โทร : 086-9454320
นางปริยาภัสร์ ศรีมณีรักษ์
นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทร : 093-6542279
นายบารมี บุญธรรม
ปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือ
สำนักงานลูกเสือจังหวัดระนอง
เบอร์โทร : 093-6616946
นางพัฒน์นรี ทิพย์วารี
พนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 098-0541249
ติดต่อเรา