กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางรัชฎาภรณ์  กฤติยาโชติปกรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางวิไลลักษณ์  จุลเสนีย์ชร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางพรทิพา  มีกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสิริพร  บุญเซียม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวทัญษา  คุ้มเพชร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวศิริขวัญ  วรสิงห์
เจ้าพนักงานพัสดุ
ติดต่อเรา