ตรวจสอบโรงเรียน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้ นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ออกตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนประชาอุทิศ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยบูรณาการงานตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 5 (กะเปอร์พัฒน์) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างดี

ติดต่อเรา