ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้ นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ด้านการเงิน บัญชี และการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยบูรณาการงานด้านการตรวจสอบ ร่วมกับคณะผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 5 (กะเปอร์พัฒน์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด โดยมี นายพลากร ธีรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบครั้งนี้เป็นอย่างดี

ติดต่อเรา