ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 11 – 12 มกราคม 2566

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้ นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ด้านการเงิน บัญชี และการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยบูรณาการงานด้านการตรวจสอบ ร่วมกับคณะผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 1 (เพชรอันดามัน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด โดยมี นางสาว สิริลักษณ์ วงศ์กวีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากน้ำ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบครั้งนี้เป็นอย่างดี

ติดต่อเรา