ดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหน้าห้องผู้อำนวยการ ชั้นสอง สพป.ระนอง

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567 เพื่อคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จังหวัดละ 1 คน ตามเกณฑ์การคัดเลือกฯ โดยสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีโรงเรียนส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ โรงเรียนบ้านสองแพรก โรงเรียนบ้านหาดจิก และโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก

ติดต่อเรา