ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ประธานกรรมการประเมินข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สพป.ระนอง

วันที่ 13 กันยายน 2566

ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกรรมการในการประเมินข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยังไม่มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยนางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางนิตยา ภิรมย์กิจ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการประเมิน และนายภทรัชญ์ ธรรมาตยกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขานุการ โดยว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นผู้รับการประเมิน ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

สำหรับการประเมินข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง และคณะกรรมการประเมินทุกท่าน สำหรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการพัฒนางานให้ตอบสนองต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน เพื่อเป็นแนวทางให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรงอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา