กิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีระดับปฐมวัย

วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 8.30 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีระดับปฐมวัย ให้กับโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทั่วไปในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ภายใต้โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” โดยมีนายมนตรี สังข์ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง กล่าวรายงานในการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมพาราไดส์ โรงแรมไอเฟล อินน์ จังหวัดระนอง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีระดับปฐมวัย เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 1) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัย ด้วยรูปแบบ KIDS Model บรรยายโดย นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง 2) รูปแบบ Project Approach และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต โดยใช้กระบวนการ PBL บรรยายโดย ครูณศิภัสร์ อมรอักษร 3) รูปแบบ High Scope และเทคนิคการตั้งคำถามแบบ RCA เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต บรรยายโดย ครูธัณฑ์สุภัค พรหมทอง 4) รูปแบบ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และชุดกิจกรรม Coking Joy เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์น้อยของเด็กปฐมวัย บรรยายโดย ครูธนพร ภู่จรัสสกุลชัย และ 5) รูปแบบ STEM Education และ STEM + WL บรรยายโดย ครูพจนีย์ ช่วยณรงค์

ติดต่อเรา