สพป.ระนอง  ลงพื้นที่เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 4 ละอุ่นก้าวหน้า เปิดคลินิกนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ  โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง อ.ละอุ่น จ.ระนอง

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยใช้เครือข่ายเป็นฐานในระหว่างวันที่ 1 – 22 พฤศจิกายน 2566 โดยมีประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 4 ละอุ่นก้าวหน้า นายนพรัตน์  ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง กล่าวรายงาน

สำหรับเครือข่ายการจัดการศึกษาที่  4 ละอุ่นก้าวหน้า มีเป้าหมายร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูวิชาการของโรงเรียนภายในเครือข่ายการจัดการศึกษา ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รวมถึงพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้านกับผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รวมเป้าหมายทั้งสิ้นสำหรับเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 4 ละอุ่นก้าวหน้า ครั้งนี้ จำนวน 46 ราย

พร้อมนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองร่วมด้วยมูลนิธิเพื่อการศึกษา นายพายัพ โอสถเจริญ และนางสุภาณี เลิศศักดิ์วานิช อดีตกรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ได้มีการระบุไว้ในระเบียบการมอบทุนของมูลนิธิ ซึ่งสำหรับโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 4 ละอุ่นก้าวหน้า มีจำนวน 7 โรงเรียน 38 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ทั้งนี้ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 4 ละอุ่นก้าวหน้า นายนพรัตน์  ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณมูลนิธิเพื่อการศึกษาที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนได้นำทุนการศึกษาดังกล่าวไปพัฒนาตนเองเพื่อแสวงหาความรู้ในการศึกษาต่อไป

ติดต่อเรา