สพป.ระนอง จัดโครงการประเมินผลงาน “นวัตวิถี ครูสอนดี สพป.ระนอง” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

วันที่ 5 กันยายน 2566

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการเปิดโครงการ “นวัตวิถี ครูสอนดี สพป.ระนอง” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง โดยโครงการ “นวัตวิถี ครูสอนดี สพป.ระนอง” มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ยกย่องสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดี

สำหรับโครงการ “นวัตวิถี ครูสอนดี สพป.ระนอง” มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 258 เล่ม โดยแต่ละผลงานประกอบด้วย 1) การประเมินผลงานสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 2) การประเมินผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3) การประเมินผลานการจัดการศึกษาปฐมวัย 4) การประเมินผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5) การประเมินผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6) การประเมินผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 7) การประเมินผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และผลงานครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศึกษา 8) การประเมินผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลงานครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และ 9) การประเมินผลงานครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามเจตนารมณ์ด้านการอ่านการเขียนของ สพป.ระนอง โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ติดต่อเรา