ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้ นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ด้านการเงิน บัญชี และการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านปลายคลอง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมี นางสาวมนณฐวรรณ มหาฉัตรปาณิวงศ์ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบครั้งนี้เป็นอย่างดี

ติดต่อเรา