ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2565

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้ นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ออกตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนบ้านทะเลนอก อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โดยบูรณาการงานตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 6 (ปัทมคีรี) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างดี

ติดต่อเรา