ข้อมูลพื้นฐา

โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

แผนพัฒนาการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่ 

หมายเลขโทรศัพท์ : 077800028

โทรสาร : 077-800027

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวปะชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

Q&A (ถาม-ตอบ)

Social Network

เว็บไซต์ : www.rnedu.go.th

Facebook : facebook.com/eduranong

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนบุคคล

แผนการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2564

การปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มอํานวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การให้บริการ

คู่มือการให้บริการ

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

หน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

สถิติการให้บริการเงินทดลองราชการ ปีงบประมาณ 2565

สถิติการใช้ห้องประชุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปข้อมูลการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2565

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการหน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการให้บริการเงินทดลองราชการ ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

สรุปแบบสำรวจความพึ่งพอใจในการให้บริการของสพป.ระนอง

E-Service

ระบบ My-Office (สารบัญอิเล็กทรอนิกส์)

ระบบ E-money (สลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)

ระบบ AMSS++ (สารบัญอิเล็กทรอนิกส์)

Line ร่วมแสดงความคิดเห็นของ สพป.ระนอง

แบบสอบถามความพึ่งพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ระนอง

ติดต่อเรา