สพป.ระนอง ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

วันที่ 13 มิถุนายน 2567

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนปฐมวัย อาคารกระดังงา 1 และอาคารกระดังงา 2 โดยมีนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมนายชัยวุฒิ บุตรศรี นายอำเภอกะเปอร์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอกะเปอร์ ตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพและเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (WORLD CLASS STANDARD SCHOOL) จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 2 – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 24 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 725 คน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น 46 คน มีอาคารหลักสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ อาคารพุดตาน บานบุรี ศรีตรัง กระดังงา ผกากรอง ทองอุไร

สืบเนื่องจากเมื่อปี 2565 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จังหวัดระนอง จึงทำให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ตามนโยบายของโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่โรงเรียนได้รับ คือ

การได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนระดับปฐมวัย ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 3 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 8,403,000 บาท โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนทั้ง 2 หลัง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 และได้ตั้งชื่ออาคารเรียนทั้ง 2 หลัง ว่า อาคารกระดังงา 1 และอาคารกระดังงา 2 แทนอาคารกระดังงาหลังเก่าซึ่งได้รื้อถอนไปเนื่องจากมีสภาพเก่าและทรุดโทรม

ปัจจุบันอาคารกระดังงา 1 ใช้สำหรับจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และอาคารกระดังงา 2 ใช้สำหรับจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3

ติดต่อเรา