สพป.ระนอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center)

วันที่ 23 มิถุนายน 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ในด้านการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง โดยการจัดการสื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน ผู้จะถ่ายทอดเนื้อหาต่าง ๆ ไปยังผู้เรียนโดยผ่าน “สื่อการเรียนรู้” โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคดิจิทัล ดังนั้น ครูต้องปรับตัว รับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนโดยใช้สื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างความสนใจแก่ผู้เรียนในชั้นเรียน

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการช้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับโรงเรียนนในสังกัด นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายผู้เข้าอบรม ได้แก่ครูผู้ขับเคลื่อน โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 75 คน

ติดต่อเรา