สพป.ระนอง จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.30 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

สำหรับโรงเรียนเป้าหมายในการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองเข้าร่วมจำนวน 12 โรงเรียน

ติดต่อเรา