รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง แจ้งประชาสัมพันธ์ ปรับประกาศ ขยายพื้นที่ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของจังหวัดระนอง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขยายพื้นที่-ขยายเวลา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก (ษ์) ถิ่น) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๕ ธันวาคม2565 ในวิซาเอกการประถมศึกษาโดยของ จังหวัดระนอง ขยายพื้นที่ เปิดโอกาสให้ลูกหลาน ต.ลำเลียง อำเภอกระบุรี จ.ระนอง มึสิทธิ์ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ช่วยกันส่งต่อ ประชาสัมพันธ์ให้ถึงเด็กที่ควรได้รับโอกาสน่ะค่ะ
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของจังหวัดระนอง โดยสมัครผ่านทาง https:/krurakthin.pkru.ac.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๕ ธันวาคม 2565 หรือติดต่อส่งเอกสารใบสมัครได้ที่ นางสาวสุวรรณี คงทองจีน ศึกษานิเทศก์ โทร. ๐๘๖-๘๗๘-๕๓๔๒ และนางศุภศิริ ชัยวัชรินทร์ ศึกษานิเทศก์ โทร. ๐๙๗-๔๕๙-๒๙๓๙. และอำเภอกระบุรี สอบถาม ได้ที่ ท่าน ผอ.สุพจน์ แก้วกับทอง โทร.๐๙๓-๕๓๕-๓๙๒๓ (ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ติดต่อเรา