ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานกรรมการในการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสิรินทร วงศ์ตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการประเมินผลการพัฒนาการ ตามข้อตกลงฯ โดยผู้รับการประเมินประกอบด้วย นางสุทธิรา หงษ์เจริญ นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ และนายก้องภูมิ เจริญราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

ติดต่อเรา