ประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผ่านระบบ Zoom) โดยมีนางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผอ.สพป.ระนอง ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานกาดรประชุม

ติดต่อเรา