ประชุมผู้อำนวยการกลุ่งส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร DLICT

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบมอบให้นายษณกร เสนาะเสียง ศึกษานิเทศก์ ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร DLICT เพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคดิจิทัล ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์ พาลาสโซ โรงแรมเดอะ พาลาสโช รัชดา กรุงเทพฯ

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี บุคลากรของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง เข้าร่วม ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีจุดประสงค์เพื่อขับเคลื่อน ชี้แจงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ สพฐ. สทร. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการรวมกลุ่มการประสานงาน มีเครือข่ายความร่วมมือบุคลากรปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง และช่วยยกระดับการให้ศึกษาและให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ถือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของส่วนราชการและการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป

ติดต่อเรา