ประชุมซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาระนอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานพร้อมมอบนโยบายด้านการตรวจสอบภายใน แก่ผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ, ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมพรรั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยมี นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษารับทราบข้อสรุปจากผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา ตลอดจนรับทราบนโยบายด้านการตรวจสอบภายในและแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ติดต่อเรา