ประชุมซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา

วันที่  7  พฤศจิกายน  2565เวลา 13.00 น. 

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาระนอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานพร้อมมอบนโยบายด้านการตรวจสอบภายใน แก่ผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมพรรั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยมี นางอรุณศรี  ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษารับทราบข้อสรุปจากผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา ตลอดจนรับทราบนโยบายด้านการตรวจสอบภายในและแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ติดต่อเรา