ประชุมคณะติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

สำหรับการประชุมคณะติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้กล่าวสรุปถึงนโยบายในการพัฒนาการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 3 กลยุทธ์ 9 จุดเน้น และรายงานผลตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารการงานบุคคลและด้านบริหารทั่วไป โดยสำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของคณะติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2566, ผลการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, ผลการขับเคลื่อนโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ต้นแบบเชิงรุก (Active Learning) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาด้านการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน, ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, การคัดเลือกองค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสำหรับองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ และการรับรองการรักษาสภาพองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 2) โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 3) โรงเรียนอนุบาลระนอง

ติดต่อเรา