กลุ่มอำนวยการ

นางสุดา  เจี่ยกุญธร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 077-800028
โทร. 065-324-4197
นางปรารถนา  แสงระวี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 077-800028
โทร. 062-691-8959
นางมะลิวัลย์ แสงจันทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร. 077-800028
โทร. 087-093-0538
นางสาวนัฏพร  เพ็ชรชาติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 077-800028
โทร. 092-797-0455
นางนิตยา  ดุสิตพันธ์
พนักงานธุรการ ส 3
โทร. 077-800028
โทร. 081-198-8718
นายสิปปกร  ลาภวงศ์ประเสริฐ
พนักงานธุรการ ส 3
โทร. 077-800028
โทร. 085-793-6794
นายปรีญะเลิศ  พัฒนา
ช่างไฟฟ้า ส 3
โทร. 077-800028
โทร. 085-590-6197
นายปิยะวุฒิ  เฟื่องฟู
ช่างไฟฟ้า ส 3
โทร. 077-800028
โทร. 086-277-1081
นายมานพ  ตรีสงวนจันทร์
พนักงานขับรถ ส 2
โทร. 077-800028
โทร. 081-090-0987
นายพิรม  บุญนัุย
ช่างปูน ส 3
โทร. 077-800028
โทร. 085-788-3123
นายวาทิตย์ ภู่สุรัติ
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร. 077-800028
โทร. 063-075-4680
นางสาวอุษามณี  เชิดชู
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร. 077-800028
โทร. 092-884-8858
นางสาวกรรณิกา ซื่อตรง
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร. 077-800028
โทร. 063-437-2499
ติดต่อเรา