นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับกลุ่มนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล และกลุ่มนโยบายและแผน ออก นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณและการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ

ติดต่อเรา