ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 7 – 10 มีนาคม 2566

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้ นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ด้านการเงิน บัญชี และการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยบูรณาการงานด้านการตรวจสอบ ร่วมกับคณะผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 7 (คอคอดกระ-พระขยางค์) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด โดยมี นางอรอนงค์ พลเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกระบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบครั้งนี้เป็นอย่างดี

ติดต่อเรา