อัตรากำลังและบุคลากร

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

นางอรุณศรี  ศิลาพันธ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำน่าญการพิเศษ

เบอร์โทร : 08-1084-1805

>>กรอบภารกิจงาน<<

>>คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน<<