บุคลากรกลุ่มกฏหมายและคดี

นางสาวันเพ็ญ คชการ
นิติกร ชำนาญการพิเศษ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาวกัลยวรรธน์  อินริสพงษ์
นิติกร ปฎิบัติการ