รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี

สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1)
สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2)
สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (3)
สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (4)
-การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ปีงบประมาณ 2562-ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ระนอง ปีงบประมาณ 2562
-สถิติกราฟแท่งผู้ขอรับบริการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ปีงบประมาณ 2562
-สถิติกราฟแท่งผู้มาขอรับบริการขอถ่าย กพ.7 ปีงบประมาณ 2562
-สถิติผู้ขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ปีงบประมาณ 2562
-สถิติผู้ขอหนังสือรับรองเงินเดือน ปีงบประมาณ 2562
-รายงานผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 28 ค (1)(2) และลูกจร้า ประจำปีงบประมาณ 2562
-รายงานผลโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562