นางสาวพนิตนันท์ เพชรนาค

๑. นางสาวพนิตนันท์ เพชรนาค ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้
– กลุ่มงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารการศึกษา
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งเพื่อเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะ
– กลุ่มงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
๑. การฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานตำแหน่งครู
๒. การฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
๓. การฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารการศึกษา
๔. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษาอื่น
๕. การฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานตำแหน่งศึกษานิเทศก์
๖. การฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
๗. งานจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
– กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
๑. การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณตำแหน่งครู
๒. การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
๓. การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
๔. การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณตำแหน่งศึกษานิเทศก์
– กลุ่มงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
๑. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ ตำแหน่งครู
๒. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
๓. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
๔. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติตำแหน่งศึกษานิเทศก์
๕. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
๖. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ
๗. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานราชการ                            ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
๘. การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– กลุ่มงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
๑. การศึกษาต่อ ภาคปกติ
๒.การศึกษาต่อ ภาคนอกเวลา 
๓.การศึกษาต่อ ภาคฤดูร้อน
๔.การฝึกอบรม
๕.การดูงาน
๖.การปฎิบัติการวิจัย
๗.การศึกษาฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา                         ณ ต่างประเทศ
๘.การทำสัญญา การคำนวณเงิน และเรียกชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา
– กลุ่มงานวิจัย พัฒนาและสร้างระบบเครือข่าย
๑. งานวิจัยและส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
๒. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและสร้างระบบเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
๓. งานกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
๔. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวภัททิยา วนาพฤกษ์พงศ์ ในกรณีที่ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย