คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือปฎิบัติงาน เรื่องการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

คู่มือการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือปฎิบัติงาน สรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน (กลุ่มบริหารงานบุคคล)