กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขั้นตอนการขอยื่นคำขอเข้ารับการอบรมวิทยฐานะ

1.ยื่นแบบคำขอรับการพัฒนาฯ มายังกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระอง โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่หน้าเว็บ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หัวข้อ Download เอกสาร หรือ คลิกที่นี้  เพื่อ Downlaod แบบฟอร์ม

2.เมื่อยื่นแบบฟอร์มมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองแล้ว เขตจะทำการรวบรวมภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน และจะส่งรายชื่อไปหน่วยพัฒนาภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยขั้นตอนนี้ท่านยังไม่ต้องทำการชำระเงิน

3.ให้ท่านตรวจสอบรายชื่อของท่านที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ท่านเลือกเข้ารับการอบรม

4.หากมีรายชื่อท่านปรากฏอยู่ และท่านประสงค์จะเข้ารับการอบรม ให้ท่านทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยพัฒนาตามที่ท่านประสงค์จะอบรมได้เลย

5.หลังจากชำระเงินให้หน่วยพัฒนาแล้วให้ยืนยันเข้ารับการอบรมในโครงการฯ ทางโทรสารหรือไปรษณีหรือไปส่งด้วยตนเองที่หน่วยพัฒนา

6.หากท่านดำเนินการครบถ้วน ทางหน่วยจัดจะประกาศรายชื่อท่านผ่านทางหน้าเว็บไซต์

หากมีข้อสงสัย
โทร 077-800008 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
E-Mail : komasom24@gmail.com