วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 19, 2019
BBbanner111

audit_download

Hot News!!

ข่าวสาร กิจกรรม จากกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลา 2 ปีก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ส่งผลต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผู้เข้ารับการปฐมนิเทศฯ จำนวน 35 คน จัดโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา    

นายมนูญ  จันทรฺ์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยนายชยพล  บัวดิษ และนางสุทธิรา  หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาองค์กรตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนางานตามแนวคิด Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต...

เมื่อวันที่ 13 - 14 กันยายน 2561 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครุผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีครูผู้ช่วย (ตั้งแต่ พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน) เข้ารับการพัฒนา จำนวน 137 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่บวกับบทบาทหน้าที่ระเบียบ กฏหมาย ประกอบวิชาชีพควบคุมทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ยุคไทยแลนด์ 4.0 และความก้าวหน้าในวิชาชีพ จัดโดย...

วันที่ 25 กค 61 เวลา 08.30 น. นายมนูญ. จันทร์สุข ผอ สพป ระนอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดวินัยข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมไอเฟล อินน์ ระนอง. ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผอ กลุ่ม. และบุคลากร สพป ระนอง จำนวน190 คน โดย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากผู้บริหารเครือข่ายทั้ง 9...

1.ประกาศ คุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น  2.แบบขอรับรางวัล  3.ประกาศ คุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา 4.แบบขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล  5.ประกาศ คุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น  6.แบบรายงานประวัติและผลงานครู 7.ประกาศ คุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8.แบบรายงานประวัติและผลงาน  9.ประกาศ คุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" 10.แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  11.แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก