บุคลากรกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

 

987
นายภิญโญ  ปิยะภิญโญวุฒิกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

 78นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

787

 นางธนภร  คุ้มเพชร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ1122

 นางเนตรทิพย์  คำแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน