ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร


นายปรีชา บัวกิ่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

นางสิรินทร วงศ์ตระกูล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

นายชยพล บัวดิษฐ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

นายสนิท ณ ระนอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

นายทรงศักดิ์ โต๊ทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

นางสุทธิรา หงษ์เจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง