วันจันทร์, พฤษภาคม 29, 2017
finan01

ข่าวสารจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

วันที่ 22 พ.ย. 2559 ชาว สพป.ระนอง แสดงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 89 ในวันที่ 22 พ.ย.2559  โดยมีกิจกรรมเข้าแถวเคารพ ธงชาติ ปฏิญาณตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ตั้งจิตอธิษฐาน ด้วยการยืนสงบนิ่ง 89 วินาที ร่วมแปลอักษร ปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นราชพฤกษ์) บำเพ็ญกุศลทางศาสนา และร่วมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณ สพป.ระนอง

ระเบียบ แนวปฏิบั

**ที่ ศธ 04002/ว606 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
   เรื่อง สำรวจความคิดเห็นรายการครุภัณฑ์
   (15 พ.ย. 2559)

**ที่ ศธ 04002/ว270 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559
เรื่อง การใช้เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (19 ต.ค. 2559)

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

แบบ สขร.1

ต.ค.59      พ.ย.59     ธ.ค.59     ม.ค.60
ก.พ.60      มี.ค.60     เม.ย.60    พ.ค.60
มิ.ย.60      ก.ค.60     ส.ค.60     ก.ย.60

งบทดลองรายเดือน

ต.ค.59      พ.ย.59     ธ.ค.59     ม.ค.60
ก.พ.60      มี.ค.60     เม.ย.60    พ.ค.60
มิ.ย.60      ก.ค.60     ส.ค.60     ก.ย.60

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
-ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง