วันศุกร์, เมษายน 27, 2018
finan01
ระเบียบ แนวปฏิบั
**เบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
**งบบุคลากรภาครัฐ
**การใช้จ่ายของส่วนราชการ
**คู่มือการเบิกจ่ายเงินสำหรับโรงเรียน

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

แบบ สขร.1

มกราคม 2561
ธันวาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ตุลาคม 2560
ต.ค.59
     พ.ย.59     ธ.ค 60     ม.ค.60
ก.พ.60      มี.ค.60     เม.ย.60    พ.ค.60
มิ.ย.60      ก.ค.60     ส.ค.60     ก.ย.60

งบทดลองรายเดือน

ต.ค.60      พ.ย.60    ธ.ค.60     ม.ค.61
ก.พ.61      มี.ค.61     เม.ย.61    พ.ค.61
มิ.ย.61      ก.ค.61     ส.ค.61     ก.ย.61

 

รายการเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี 2561

ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ครั้งที่2  เดือนมีนาคม  2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
-ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง