วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 19, 2019
finan01

ข่าวสารจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ระเบียบ แนวปฏิบัติ
**เบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
**งบบุคลากรภาครัฐ
**การใช้จ่ายของส่วนราชการ
**คู่มือการเบิกจ่ายเงินสำหรับโรงเรียน

คู่มือราชพัสดุ หัวข้อที่ 1

คู่มือราชพัสดุ  หัวข้อที่ 2

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

แบบ สขร .1

ต.ค. 61     พ.ย. 61   ธ.ค. 61

งบทดลองรายเดือน

ต.ค.61      พ.ย.61    ธ.ค.61   ม.ค.62  

 

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ 2562

ต.ค. 61     พ.ย. 61    ธ.ค. 61

ม.ค. 62

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2562

buk1

download1

audit_link


b04

โทรศัพท์/โทรสาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
077-800027