วันพุธ, พฤศจิกายน 21, 2018
finan01

ข่าวสารจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ระเบียบ แนวปฏิบั
**เบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
**งบบุคลากรภาครัฐ
**การใช้จ่ายของส่วนราชการ
**คู่มือการเบิกจ่ายเงินสำหรับโรงเรียน

คู่มือราชพัสดุ หัวข้อที่ 1

คู่มือราชพัสดุ  หัวข้อที่ 2

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

แบบ สขร.1

ตุลาคม 2561

งบทดลองรายเดือน

ต.ค.61      พ.ย.60    ธ.ค.60     ม.ค.61
ก.พ.61      มี.ค.61     เม.ย.61    พ.ค.61
มิ.ย.61      ก.ค.61     ส.ค.61     ก.ย.61

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ 2562

ต.ค. 61

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2562