วันอังคาร, กันยายน 25, 2018
finan01

ข่าวสารจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ระเบียบ แนวปฏิบั
**เบิกจ่ายเงินแผ่นดิน
**งบบุคลากรภาครัฐ
**การใช้จ่ายของส่วนราชการ
**คู่มือการเบิกจ่ายเงินสำหรับโรงเรียน

คู่มือราชพัสดุ หัวข้อที่ 1

คู่มือราชพัสดุ  หัวข้อที่ 2

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

แบบ สขร.1

มกราคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561

มีนาคม 2561

เมษายน 2561

พฤษภาคม 2561

ธันวาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ตุลาคม 2560

งบทดลองรายเดือน

ต.ค.60      พ.ย.60    ธ.ค.60     ม.ค.61
ก.พ.61      มี.ค.61     เม.ย.61    พ.ค.61
มิ.ย.61      ก.ค.61     ส.ค.61     ก.ย.61

 

รายการเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี 2561

ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ครั้งที่2  เดือนมีนาคม  2561

ครั้งที่ 3  เดือนเมษายน  2561

ครั้งที่ 4 เดือน พฤษภาคม  2561

ครั้งที่ 5 เดือนมิถุนายน  2561

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา
-ระบบคอ

มพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง