ดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊กที่นี่

ระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544

   ⇒ แบบฟอร์มบัญชี

ระบบควบคุมภายใน

   ⇒ ระเบียบการควบคุมภายในและแบบฟอร์ม   ปย.1   ปย.2   ปอ.1   ปอ.2   ปอ.3   ปส.   ตัวอย่าง

งานพัสดุ

   ระราชบัญญัติการจัดซื้้อจัดจ้าง 2560

   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ 2560 /กฎกระทรวง 1 2 3 4 5 6 7

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 

   ⇒ ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงาน

   ⇒ ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการสอบ

    รายการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ

    ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2551

    ระเบียบระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ
พ.ศ. 2526

    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา

     หนังสือเวียนการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร

    ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

    สพฐ. ปรับหลักเกณฑ์และการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

สวัสดิการค่าศึกษาบุตร

   ⇒ อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

เงินรายได้สถานศึกษา

   ⇒ เงินรายได้สถานศึกษา – ระเบียบ/ประกาศหลักเกณฑ์/ว.249/ว.1509/1903/แบบฟอร์มรายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา

เอกสารประกอบการอบรม/ประชุม

    เอกสารประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันการทุจริต ปี 2559  หัวข้อ การควบคุมภายในและข้อตรวจพบของ สตง. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1  2  3

    เอกสารประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันการทุจริต ปี 2560  ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560

    เอกสารบรรยายในวันประชุมผู้บริหาร วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดย ตสน.สพป.ระนอง  ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะด้านการเงิน ด้านพัสดุ

คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน

    แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

    แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    ปรับแก้แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560