วันพุธ, มิถุนายน 20, 2018

kod-1

⇒ ระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544
⇒ ระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง
⇒ กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
⇒ สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
⇒ เงินรายได้สถานศึกษา
⇒ การเก็บรักษาเงินของส่วนราชการ
⇒ การเก็บรักษาเงินของหน่วยงานย่อย

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 

    หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/ว 4502 ลว. 9 ส.ค. 60 เรื่อง การจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาค 1 ปีการศึกษา 2560
   ⇒ ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงาน
   ⇒ ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการสอบ
    รายการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ (พศ.2535 เดิม)
    ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2551
    ระเบียบระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ
พ.ศ. 2526
    ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา
     หนังสือเวียนการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร
    สพฐ. ปรับหลักเกณฑ์และการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

obrom-1

    เอกสารประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันการทุจริต ปี 2559  หัวข้อ การควบคุมภายในและข้อตรวจพบของ สตง. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1  2  3

    เอกสารประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันการทุจริต ปี 2560  ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560
       – หัวข้อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ ป.ป.ช. ไฟล์ 1  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  ไฟล์ 2 ที่มาของมาตรการเรื่องราคากลาง
       – หัวข้อการควบคุมภายในและข้อตรวจพบของ สตง. ไฟล์ 1  ไฟล์ 2 

    เอกสารบรรยายในวันประชุมผู้บริหาร วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดย ตสน.สพป.ระนอง  ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะด้านการเงิน ด้านพัสดุ