ดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊กที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ คลิ๊กที่นี่

ระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544

   ⇒ แบบฟอร์มบัญชี

ระบบควบคุมภายใน

   ⇒ ระเบียบการควบคุมภายในและแบบฟอร์ม   ปย.1   ปย.2   ปอ.1   ปอ.2   ปอ.3   ปส.   ตัวอย่าง

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 

   ⇒ ค่าตอบแทนผู้อ่านผลงาน

   ⇒ ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการสอบ

    รายการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ

    ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2551

    ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

สวัสดิการค่าศึกษาบุตร

   ⇒ อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

เงินรายได้สถานศึกษา

   ⇒ เงินรายได้สถานศึกษา – ระเบียบ/ประกาศหลักเกณฑ์/ว.249/ว.1509/1903/แบบฟอร์มรายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา

เอกสารประกอบการอบรม

    เอกสารประกอบการอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันการทุจริต  หัวข้อ การควบคุมภายในและข้อตรวจพบของ สตง. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 1  2  3

คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน

    แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559