แบ่งปัน

1.ประกาศ คุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 

2.แบบขอรับรางวัล 

3.ประกาศ คุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา

4.แบบขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล 

5.ประกาศ คุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น 

6.แบบรายงานประวัติและผลงานครู

7.ประกาศ คุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

8.แบบรายงานประวัติและผลงาน 

9.ประกาศ คุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

10.แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

11.แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก

ไม่มีความคิดเห็น