แบ่งปัน

1.ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2561

2.แบบขอรับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 

3.ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561

4.แบบขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561

5.ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี พ.ศ.2561

6.แบบขอรับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 

7.ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561

8.แบบรายงานประวัติและผลงาน

9.ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2561

10.แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรรผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

11.แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

ไม่มีความคิดเห็น