แบ่งปัน

วันที่  4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประเมินติดตามเชิงประจักษ์ จาก สพฐ. ประกอบด้วย นางสาววีณา อัครธรรม ที่ปรึกษา สพฐ. เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นางวิลาวัลย์ พัวศิริ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. นางแสงระวี วาจาวุทธ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายอดิศักดิ์ คงพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 9  ได้มาประเมินติดตามเชิงประจักษ์ การบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง โดยมีนายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะกรรมการศูนย์ ฉก.ชน.สพป.ระนอง เจ้าหน้าที่ พมจ.ระนอง  ผูบริหารสถานศึกษา คุณครู เครือข่ายภาคี ฉก.ชน.สพป.ระนอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานการบริหารงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในจังหวัดระนอง เพื่อเข้ารับประเมินในระดับประเทศต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น