แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ณ ห้องประชุมพาราไดซ์ โรงแรมไอเฟลอินน์ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง รายละเอียดที่สำคัญได้แก่ การให้ความรู้ทางวิชาการ : สิทธิประโยชน์และหน้าที่ของสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่ควรทราบ, Professional Learning Community (PLC) ,โรงเรียนคุณธรรม  , DLTV , DLIT  ประเด็นปัญหาของการศึกษาไทย , นโยบายเร่งด่วน 6 เรื่อง ของ สพฐ , ปฏิรูปการศึกษาคัดเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาเป็นครู ,ลดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษา, แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 ทังของโรงเรียนสังกัด สพฐ. และสช. ,การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ,การสอบคัดเลือก ตาม ว.16 และ ว.14, กองทุนสงเคราะห์โรงเรียนเอกชน และ อื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น