แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 นายภิญโญ ปิยะภิญโญวุฒิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พร้อมด้วย น.ส.พนิตนันท์ เพชรนาค นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางธนพร คุ้มเพชร นักบริหารงานทั่วไปชำนาญการ และ นางเนตรทิพย์ คำแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2559 เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ของโรงเรียนเอกชนทุกแห่ง  ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสุพัชชา โรงเรียนศรีอรุโณทัย โรงเรียนสหายวิทย์ โรงเรียนอนุบาลดวงกมล และโรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร โดยสรุปรวมมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด สช. เข้าทดสอบ จำนวน ประมาณ 450-500 คน สำหรับในการกำกับห้องสอบของแต่ละโรงเรียนกำหนดให้ครูแต่ละโรงเรียนสับเปลี่ยนเป็นผู้กำกับห้องสอบ จากการสังเกตและพูดคุยกับหัวหน้าสนามสอบทุกแห่งและผู้กำกับห้องสอบ ปรากฎว่าในการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม./

ไม่มีความคิดเห็น