แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 นายชยพล บัวดิษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน บุคลากรกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนทุกคนและผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบทุกแห่ง หัวข้อราชการที่สำคัญประกอบด้วย  1) การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา 2559  2) การนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ online 3)  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2559 4) การสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (5 ภูมิภาค) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ (Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย 4.0 หลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ) ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องประชุมออร์คิด โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5) การส่งรายงานประจำเดือน  6) การขอเบิกเงินสวัสดิการจากกองทุนเงินสงเคราะห์ เกี่ยวกับ การศึกษาบุตร /  ค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ ประเด็นเกี่ยวกับ การจัดทำเอกสารของเบิกฯ  การเปลี่ยนแปลงประกาศกองทุนสงเคราะห์ (ประกาศกองทุนสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน 7) การประเมินคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  8) แนวปฏิบัติการนำส่งเงินสะสม กรณีเงินเดือนตกเบิกย้อนหลัง  9) แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จาก www.Opec.go.th สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) และโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2560

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น