แบ่งปัน

ตามที่คณะกรรมการจัดโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดทำโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบและได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาเยาวชนที่มีคุณสมบัติ รายละเอียดดังประกาศที่แนบ

>>>ประกาศโครงการเยาวชนต้นแบบ

ไม่มีความคิดเห็น