แบ่งปัน

ระหว่างวันที่ 5-21 มกราคม 2559 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง ได้ออกตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2559 จำนวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง และโรงเรียนบ้านสองแพรก

audit_bansongprag audit_bansongprag1 audit_bansongprag2 audit_bansongprag3 audit_bansongprag4 audit_klongwan audit_klongwan1 audit_klongwan2 audit_songpeenong audit_songpeenong1 audit_songpeenong2 audit_songpeenong3 audit_songpeenong4 audit_tungmapraw audit_tungmapraw1 audit_tungmapraw2

ไม่มีความคิดเห็น