2. ประชุมโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ด้านทักษะชีวิตและด้านทักษะอาชีพ

  2. ประชุมโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ด้านทักษะชีวิตและด้านทักษะอาชีพ

  69
  0
  แบ่งปัน
  View Calendar
  2018-09-22 All day

  กลุ่มเป้าหมาย : 7 โรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารโรงละ 1 คน ครูผู้รับผิดชอบ 1 คน ตัวแทนนักเรียน 1 คน
  สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรมไอเฟลอิน (ห้องเล็ก)