วันจันทร์, มีนาคม 19, 2018

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้ตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง ได้ออกตรวจสอบโรงเรียนบ้านเขานางหงส์ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2561  

ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559 ผู้ตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ และนางสาวกรรณิการ์ ชูศรี ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กทม. โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 นายชยพล บัวดิษ รอง.ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนและหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

ระหว่างวันที่ 5-21 มกราคม 2559 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง ได้ออกตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2559 จำนวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง และโรงเรียนบ้านสองแพรก

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง ได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันการทุจริต ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานภายใต้การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และมีค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คณะวิทยากรประกอบด้วย นางวาธินี  สุริยวรรณ นายชัยอนันต์ ไชยพลบาล นายณรงค์ ทิพย์บรรพต จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระนอง นางสาวกัฑณา  ลิ่มชวลิต ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และนิติกร รวมทั้งสิ้น 94 คน นอกจากนี้มีบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยนายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง บรรยายพิเศษและปิดการประชุม ...

ผู้ตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพป/สพม. ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 โดยมี นางถนอมวรรณ ธาราพรหม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด 

ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2558 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง ออกตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2559 จำนวน 4 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะสินไห โรงเรียนบ้านหินดาด โรงเรียนบ้านน้ำตกและโรงเรียนบ้านแหลมนาว ซึ่งในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2558 ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.ระนอง โดย นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณวณิช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้ร่วมเดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะสินไห จำนวน 9 คน  ...

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรม "Bike For Dad"  ของจังหวัดระนอง รวมระยะทางทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๐๐ น. หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง เข้าร่วมกิจกรรม ลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ณ โรงยิมเนเซี่ยม อบจ.ระนอง และเวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ณ พระราชวังรัตนรังสรรค์จำลอง จังหวัดระนอง  

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ สนามกีฬาจังหวัดระนองและเทศบาลเมืองระนอง

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ

ข่าวล่าสุด