วันพุธ, ตุลาคม 18, 2017

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

แนวทางการแข่งขันกิจกรรมภาษาต่างประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ยึดถือปฏิบัติตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04010/ว 2745 ลว.3 สิงหาคม 2560 ดังนี้ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>> แนวทางการแข่งขัน<<<

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 นายสนิท ณ ระนอง รองผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการเปิดประชุมสัมมนาครูพัฒนากระบวนการกำจัดขยะในสถานศึกษา โดยมีวิทยาการจากครูโรงเรียนต้นแบบธนาคารขยะ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 10 โรงเรียน บรรยายให้ความรู้ในกระบวนการกำจัดขยะต่างๆของสถานศึกษา และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดความรู้ในสถานศึกษาของตนเอง ...

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ลงประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี โดยมีโรงเรียนเข้ารับการประเมินจำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 และโรงเรียนบ้านนา

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 นางเพ็ญแข แต่งจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผุ้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดที่ 4 คือ กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และระนอง โดยจังหวัดระนองเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการคัดเลือก ...

วันที่ 22 ธันวาคม 2559  นายการุณ  สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559  จังหวัดระนอง

ตามที่ สพป.ระนอง ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนองนั้น ในการนี้ได้ดำเนินการตรวจแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ >>> หนังสือราชการและประกาศผลการสอบ

ตามที่คณะกรรมการจัดโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดทำโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบและได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาเยาวชนที่มีคุณสมบัติ รายละเอียดดังประกาศที่แนบ >>>ประกาศโครงการเยาวชนต้นแบบ

ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเศษวิทยาลัย  สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 >>>ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
ปิดโหมดสีเทา