วันพุธ, มิถุนายน 20, 2018

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้จัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย โดยแข่งขันในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย จังหวัดระนอง (ให้นักเรียนนำหนังสือรับรองผลงานที่มีลายมือชื่อครูผู้ฝึกสอนในวันแข่งขันด้วย) ดาวน์โหลดประกาศได้ที่>>>>   รายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย

วันที่ 23 เมษายน  2561 นายมนูญ  จันทร์สุข ผู้อำนวยการศูนย์ ฉก.ชน.สพป.ระนอง พร้อมคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัยบ้านไฟไหม้ทั้งหลัง คือเด็กหญิงรอเปียะ  ภักดี ชั้น ป.5 และเด็กชายยุโสบ ภักดี ชั้น อ.1 โรงเรียนบ้านขจัดภัย

วันที่ 17 เมษายน 2561 นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผอ.สพป.ระนอง ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี่ของจังหวัดระนอง ตามโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 11  ณ โรงเรียนบ้านหินช้าง สังกัด สพป.ระนอง โดยโรงเรียนบ้านหินช้างเป็นตัวแทนของจังหวัดระนองในการเข้าร่วมประเมินสถานศึกษาปลอดบุหรี

วันที่ 22  มีนาคม พ.ศ. 2561  นายสนิท  ณ ระนอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมคณะกรรมการออกตรวจประเมินความพร้อมในการเปิดชั้นเรียนอนุบาล 1 นักเรียนอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ณ โรงเรียนบ้านควนไทรงาม อ.สุขสำราญ จังหวัดระนอง ...

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560  นายชยพล  บัวดิษ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 5 - 11 ตุลาคม 2560

วันที่ 5 กันยายน 2560 นางสุทธิรา หงษ์เจริญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการเปิดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 16 ทีม ...

แนวทางการแข่งขันกิจกรรมภาษาต่างประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ยึดถือปฏิบัติตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04010/ว 2745 ลว.3 สิงหาคม 2560 ดังนี้ ดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>> แนวทางการแข่งขัน<<<

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ

ข่าวล่าสุด