วันพุธ, ตุลาคม 18, 2017

ข่าวกิจกรรม ผอ.

ข่าวกิจกรรม ผอ.

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  นายธงชัย เจริญพาณิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานคณะกรรมการให้คาวมเห็นชอบ รับรองผลการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่นรางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2558 ระดับจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นรองประธานกรรมการ  ผอ.กศนจังหวัดระนอง เป็นกรรมการ  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง เป็นกรรมการ  ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง กรรมการ  นายไพศาล มงคล ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  นายสุชีพ...

นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรทางการศึกษาข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) พระสงฆ์จำนวน ๖๖ รูป ณ โรงยิมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๕ พรรษา และร่วมพิธีกรรมทางศาสนา และ ลงนามถวายพระพร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดระนอง ได้จัดพิธีถวายพระพรชัย ทบทวนคำปฎิญาณตนสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง โดยมีผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ...

เมื่อวันที่  ธันวาคม 2558 นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำเดือน ธันวาคม 2558 มีสาระที่สำหรับได้แก่ การเตรียมการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2559 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  

เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2559 นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง นำคณะบุคลากรพร้อมด้วยตัวแทนองค์คณะบุคคลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประกอบด้วย นายชยพล บัวดิษ รอง ผอ.สพป.ระนอง,นายภิญโญ ปิยะภิญโญวุฒิกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, นายประพาส ไชยรักษา กรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ,นางบุษศรินทร์ นาคอุบล กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ นายมานพ ตรีสงวนจันทร์  เข้าคารวะอวยพรปีใหม่ 2559 แด่ ผู้บริหารระดับสูงในสังกัด สพฐ.(เลขาธิการ กพฐ. , รองเลขาธิการ กพฐ....

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง มี นายปรารมย์ นาคบำรุง ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการประชุม และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ประเด็นที่สำคัญในการประชุม เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 1) สวัสดิการออมทรัพย์และให้กู้ยืมเงิน สพป.ระนอง  2)การเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 1)...

  วันนี้ 15 กค.58 ผอ.ปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการ ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ประจำเดือนกรกฏาคม 2558  ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 3 สพป.ระนอง โดยช่วงเช้าท่าน ผอ.ปรีชา ให้เกียรติคณะจากมูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของโครงการข้อมูลธรรมะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสู่เยาวชน และสาธารณะเพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรม ต่อจากนั้นประธานได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบตามระเบียบวาระประจำเดือน ที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมทราบต่อไป

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง หัวข้อราชการที่สำคัญได้แก่  คำสั่งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  การเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 การจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน และงานภารกิจของทุกกลุ่มงานใน สพป.ระนอง และงานอื่นๆ / ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค    

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินการแสดงวิสัยทัสน์ผู้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ สังกัด สพป.ระนอง คณะกรรมการมาจาก1) สพป.ระนอง (ผอ.สพป.ระนอง , รอง ผอ.สพป.ระนองที่รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคลและผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล)  2)ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน 4)ผู้แทนครู 5)ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และมีข้าราชการครูในโรงเรียนพร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ กว่า 50 คน เข้าฟังการแสดงวิสัยทัสน์ในครั้งนี้ สำหรับผู้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ มี 2 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายประพาส ไชยรักษา ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว...

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบให้ นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ VDO Conference จาก ห้อง DOC สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเพื่อชี้แจงแนวทางและแนะนำการใช้สื่อเสริมในการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูที่ทำการสอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดังนี้ 1) วันที่ 27 ตุลาคม...

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559  เวลา 09.00 น. นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชาติเฉลิม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง กิจกรรมงานวันครูประกอบด้วย ด้านศาสนา...พระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประธานคณะกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี  นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล...อ่านสารวันครู และให้โอวาทแก่ครูที่เข้าร่วมพิธี  นายสุรพันธ์ เทียนไพร ครูอาวุโสนอกประจำการ...กล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ และร่วมสงบนิ่งเพื่อระลึกถึงบูรพาจารย์ นายวีระพงษ์ มหาโพธิ์...ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น...

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ
ปิดโหมดสีเทา