วันจันทร์, เมษายน 24, 2017

ข่าวกิจกรรม ผอ.

ข่าวกิจกรรม ผอ.

นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เข้าคารวะอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๙ แด่ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง กล่าวว่าในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัด สพป.ระนอง ในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ 6 สาขาวิชาเอก ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา การประถมศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีผู้มาสมัครสอบแข่งขัน 233 คน สำหรับในการจัดทำข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ และการประมวลผลฯ ได้ดำเนินการว่าจ้างมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นผู้ดำเนินการ การดำเนินการสอบ ภาค ก,ข และ...

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ผู้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนชาติเฉลิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมีคณะกรรมการฯประกอบด้วย 1) นายทรงศักดิ์ โตีะทอง รอง ผอ.สพป.ระนอง  เป็นรองประธานฯ 2) นายจเร จันทร์วัฒนเดชากุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด 3)นายอดิศักดิ์ รุจิวิวัฒนกุล ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชาติเฉลิม 4) นายมานิตย์ ชูสกุล ตัวแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชาติเฉลิม 5) นายสถิตย์พงษ์ ตันฑยาพงศ์ ตัวแทนผู้ปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชาติเฉลิม 6)นางประยงค์ สุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  เลขานุการ มีผู้ขอย้ายแสดงวิสัยทัศน์ฯ  จำนวน 5 ราย ...

เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2560 นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ โรงเรียนบ้านเกาะพยาม เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการอ่าน-เขียนของนักเรียนทุกชั้นเรียน การจัดการเรียนสอนวิชาภาษาอังกฤษ(เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างประเทศ) ติดตามการบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน  ติดตามการใช้พลังงานกระแสไฟฟ้าภายในโรงเรียน และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เยี่ยมหมู่บ้านนักเรียนมอร์แกนที่มีอยู่ในโรงเรียนกว่า 20 คน ระยะทางจากหมู่บ้านห่างจากโรงเรียนประมาณ 5-6 กิโลเมตร โดยทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูในโรงเรียนนำรถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้างรับ-ส่งนักเรียนกลุ่มนี้ทุกวัน ในการดำเนินการนั้นเพื่อต้องการที่จะพัฒนาเยาวชนกลุ่มนี้ให้มีความรู้ความสามารถ การอ่านการเขียน ฯ ไม่เป็นปัญหาของสังคมในอนาคต แต่ที่ทางโรงเรียนเป็นห่วงนักเรียนคือการเดินทางออกจากหมู่บ้านที่ต้องข้ามแม่น้ำโดยการว่ายน้ำข้ามคลอง/ข้ามด้วยแพที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก ทั้งที่ทางจังหวัดได้ดำเนินการจัดสร้างสะพานข้ามคลองขนาดใหญ่ไว้ และน่าเสียดายที่ยังไม่เสร็จ เราไม่ทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร จึงขอให้จังหวัดหรือผู้เกี่ยวข้อง ฯ ช่วยดูแลนักเรียนมอร์แกนกลุ่มนี้ในการเดินทางไปโรงเรียนด้วยครับ...

เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ว.16 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 โดยใช้สนามสอบ ณ โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อำเภอเมืองระนอง ในการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ว.16  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558  เป็นการสอบ ภาค ก  และ ภาค ข และในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558  ภาค ค (การสอบสัมภาษณ์)...

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองพร้อมคณะบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง ประกอบด้วย นายชยพล บัวดิษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นายภิญโญ ปิยะภิญโญวุฒิกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวพนิตนันท์ เพชรนาค นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ณ โรงเรียนบ้านเกาะสินไห ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้แก่ อำเภอเมืองระนอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ศูนย์ประสานงานชายแดนไทย-พม่า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง เทศบาลตำบลปากน้ำ ปตท.สผ. ตำรวจน้ำ ชุมชนต่างๆ และโรงเรียนบ้านเกาะสินไห...

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ดำเนินการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.ระนอง โดยมีเป้าหมาย 1)ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 โรงเรียนๆละ 10 คน รวม 90 คน 2) รอง ผอ.สพป.ระนอง จำนวน 5 คน 3)ศึกษานิเทศก์...

  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 นายปรีชา  บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ผู้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมีคณะกรรมการฯประกอบด้วย 1) นายทรงศักดิ์ โตีะทอง รอง ผอ.สพป.ระนอง  เป็นรองประธานฯ 2) นางวรรณี    พุ่มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด 3) นายสามารถ   ลิ่มศิลา ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชาติเฉลิม 4) นางเอกญดา  รังสิศิริไพบูลย์ ตัวแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 5) นายสุเทพ  รัตนพัชรากร ตัวแทนผู้ปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 6)นางประยงค์ สุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  เลขานุการ มีผู้ขอย้ายแสดงวิสัยทัศน์ฯ  จำนวน 3 ราย  ประกอบด้วย 1.นายชติ...

ระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2560 นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นำคณะผู้แทนผู้บริหารการศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนใน กศจ.ระนอง เข้าอวยพรปีใหม่ 2560 ผู้บริหารระดับสูงในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบด้วย  ดร.ชัยกฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2559 นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง นำคณะบุคลากรพร้อมด้วยตัวแทนองค์คณะบุคคลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประกอบด้วย นายชยพล บัวดิษ รอง ผอ.สพป.ระนอง,นายภิญโญ ปิยะภิญโญวุฒิกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, นายประพาส ไชยรักษา กรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ,นางบุษศรินทร์ นาคอุบล กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ นายมานพ ตรีสงวนจันทร์  เข้าคารวะอวยพรปีใหม่ 2559 แด่ ผู้บริหารระดับสูงในสังกัด สพฐ.(เลขาธิการ กพฐ. , รองเลขาธิการ กพฐ....

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ

ข่าวล่าสุด

รายละเอียดประกอบแผนผังอาคารสอบสัมภาษณ์ รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์