วันเสาร์, ธันวาคม 16, 2017

ข่าวกิจกรรม ผอ.

ข่าวกิจกรรม ผอ.

ระหว่าางวันที่ 7-10 มกราคม 2560  นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นำคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษากลุ่มบริหารการเงินและสินทรัยพ์ พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 18 คน ไปศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ณ จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อศึกษาดูงาน ณ สพป.นครราชสีมา เขต 3 (กลุ่มการเงินและสินทรัพย์) ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้     -PALIO KHAO YAI -สวนดอกทานตะวัน "ภูรพีวิิ" -แหล่งเรียนรู้ JIM THOMPSON...

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ผู้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนชาติเฉลิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมีคณะกรรมการฯประกอบด้วย 1) นายทรงศักดิ์ โตีะทอง รอง ผอ.สพป.ระนอง  เป็นรองประธานฯ 2) นายจเร จันทร์วัฒนเดชากุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด 3)นายอดิศักดิ์ รุจิวิวัฒนกุล ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชาติเฉลิม 4) นายมานิตย์ ชูสกุล ตัวแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชาติเฉลิม 5) นายสถิตย์พงษ์ ตันฑยาพงศ์ ตัวแทนผู้ปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชาติเฉลิม 6)นางประยงค์ สุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  เลขานุการ มีผู้ขอย้ายแสดงวิสัยทัศน์ฯ  จำนวน 5 ราย ...

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองพร้อมคณะบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง ประกอบด้วย นายชยพล บัวดิษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นายภิญโญ ปิยะภิญโญวุฒิกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวพนิตนันท์ เพชรนาค นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ณ โรงเรียนบ้านเกาะสินไห ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้แก่ อำเภอเมืองระนอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ศูนย์ประสานงานชายแดนไทย-พม่า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง เทศบาลตำบลปากน้ำ ปตท.สผ. ตำรวจน้ำ ชุมชนต่างๆ และโรงเรียนบ้านเกาะสินไห...

เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ว.16 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 โดยใช้สนามสอบ ณ โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 อำเภอเมืองระนอง ในการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ว.16  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558  เป็นการสอบ ภาค ก  และ ภาค ข และในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558  ภาค ค (การสอบสัมภาษณ์)...

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง มี นายปรารมย์ นาคบำรุง ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการประชุม และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ประเด็นที่สำคัญในการประชุม เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 1) สวัสดิการออมทรัพย์และให้กู้ยืมเงิน สพป.ระนอง  2)การเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 1)...

นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง กล่าวว่าในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัด สพป.ระนอง ในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ 6 สาขาวิชาเอก ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา การประถมศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีผู้มาสมัครสอบแข่งขัน 233 คน สำหรับในการจัดทำข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ และการประมวลผลฯ ได้ดำเนินการว่าจ้างมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นผู้ดำเนินการ การดำเนินการสอบ ภาค ก,ข และ...

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบให้ นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ VDO Conference จาก ห้อง DOC สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเพื่อชี้แจงแนวทางและแนะนำการใช้สื่อเสริมในการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูที่ทำการสอนภาษาอังกฤษทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดังนี้ 1) วันที่ 27 ตุลาคม...

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ดำเนินการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.ระนอง โดยมีเป้าหมาย 1)ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 โรงเรียนๆละ 10 คน รวม 90 คน 2) รอง ผอ.สพป.ระนอง จำนวน 5 คน 3)ศึกษานิเทศก์...

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.09 น. นายปรีชา บัวกิ่ง ศึกษาธิการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี "๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดระนอง รวมใจภักดิ์ ๑๙๙๙ คน ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช " ณ โรงเรียนหมิงซิน ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  กิจกรรมในการดำเนินการประกอบด้วย พิธีกราบสักการพระบรมฉายาลักษณ์(จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย) อ่านพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  แสดงความอาลัยสงบนิ่ง 89 วินาที  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี...

เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2559 นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง นำคณะบุคลากรพร้อมด้วยตัวแทนองค์คณะบุคคลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประกอบด้วย นายชยพล บัวดิษ รอง ผอ.สพป.ระนอง,นายภิญโญ ปิยะภิญโญวุฒิกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, นายประพาส ไชยรักษา กรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ,นางบุษศรินทร์ นาคอุบล กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และ นายมานพ ตรีสงวนจันทร์  เข้าคารวะอวยพรปีใหม่ 2559 แด่ ผู้บริหารระดับสูงในสังกัด สพฐ.(เลขาธิการ กพฐ. , รองเลขาธิการ กพฐ....

STAY CONNECTED

0แฟนคลับชอบ

ข่าวล่าสุด